I.    Przedmiot oraz zakres stosowania regulaminu.

 

Niniejszy regulamin określa warunki:

-        korzystania z obiektów dworcowych należących, bądź administrowanych przez Milla Spółdzielnię w Lesznie;

-        obsługi podróżnych, przewozu osób, bagaży oraz zwierząt w transporcie autobusowym wykonywanym przez Milla Spółdzielnię w Lesznie;

-        przyjmowania i rozpatrywania skarg oraz reklamacji dotyczących usług realizowanych przez Milla Spółdzielnię w Lesznie.

Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:

przewóz regularny – publiczny przewóz osób i ich bagażu polegający na przewozie w określonych odstępach czasu i określonymi trasami na zasadach określonych w Ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym i Ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. – Prawo Przewozowe,

przewóz nieregularny – przewóz wykonywany na zlecenie organizatora przewozu, w czasie i na warunkach uzgodnionych pomiędzy Milla Spółdzielnią w Lesznie, a organizatorem przewozu,

autobus – pojazd samochodowy skonstruowany z przeznaczeniem do przewozu więcej niż 9 osób na miejscach dla pasażerów,

stanowisko odjazdowe – miejsce na dworcu autobusowym przeznaczone do zatrzymywania się autobusów w celu zabrania pasażerów,

stanowisko przyjazdowe - miejsce na dworcu autobusowym przeznaczone do zatrzymywania się autobusów w celu wysadzenia pasażerów.

 

II.   Korzystanie z obiektów dworcowych.

 

1. Infrastruktura dworców.

Milla Spółdzielnia w Lesznie  posiada dworce autobusowe w Gostyniu, Górze, Kościanie, Lesznie, Rawiczu i we Wschowie. W każdej z ww. miejscowości znajduje się budynek dworcowy, mieszczący następujące pomieszczenia:

-        kasy biletowe,

-        punkt informacji o rozkładzie jazdy i regulaminie,

-        pokój socjalny dla kierowców,

-        toalety,

-        pomieszczenie dyżurnego ruchu (odprawy kierowców wykonujących przewozy).

Ponadto w budynkach dworcowych w Gostyniu, Górze, Lesznie, Rawiczu i we Wschowie znajduje się poczekalnia z miejscami siedzącymi dla podróżnych.

Dworce autobusowe posiadają:

-        główne tablice informacyjne z rozkładem jazdy autobusów,

-        stanowiskowe tablice informacyjne z rozkładem jazdy autobusów,

-        system nagłośnieniowy służący do informowania podróżnych,

-        ponumerowane stanowiska odjazdowe,

-        stanowiska przyjazdowe,

-        utwardzony plac manewrowy,

-        miejsca parkingowe dla autobusów,

-        miejsca parkingowe dla samochodów osobowych pracowników Milla Spółdzielni w Lesznie oraz klientów korzystających z usług dworcowych.

 

2. Czas pracy dworców.

Kasy biletowe czynne są na poszczególnych dworcach w następujących godzinach:

Leszno: dni robocze w godzinach od 6.00 – 15.45.

Wschowa: ostatnie dwa dni robocze miesiąca i pierwsze dwa dni robocze nowego miesiąca w godz. 6.30 – 15.00. W pozostałych dniach bilety miesięczne można nabyć na Dworcu Autobusowym w Lesznie.

Kościan: ostatnie dwa dni robocze miesiąca i pierwsze dwa dni robocze nowego miesiąca w godz. 7.00 – 16.00, pozostałe dni robocze w godz. 7.00 – 10.00.

Gostyń: ostatnie dwa dni robocze miesiąca i pierwsze dwa dni  robocze nowego miesiąca w godz. 7.00 - 16:00, pozostałe dni robocze w godz. 7.00 – 15.00.

Rawicz: ostatnie dwa dni robocze miesiąca i pierwsze dwa dni robocze nowego miesiąca w godz. 6.30 – 15.30. W pozostałych dniach bilety miesięczne można nabyć na Dworcu Autobusowym w Lesznie.

Góra: ostatnie dwa dni robocze miesiąca i pierwsze dwa dni robocze nowego miesiąca w godz. 6.30 – 15.30. W pozostałych dniach bilety miesięczne można nabyć na Dworcu Autobusowym w Lesznie.

 

Poczekalnie dostępne są w godzinach:

Leszno: dni robocze od godz. 6.00 – 16.00, soboty, niedziele i święta nieczynne.

Wschowa: dni robocze od godz. 7.00 – 15.00, soboty, niedziele i święta nieczynne.

Gostyń: dni robocze od 7:00 do 16:00, soboty, niedziele i święta nieczynne.

Góra: dni robocze od 6:00 do 16:00, soboty, niedziele i święta nieczynne.

Rawicz: dni robocze od 6:00 do 16:00, soboty, niedziele i święta nieczynne.

 

Place manewrowe oraz stanowiska przyjazdowe i odjazdowe na dworcach w Lesznie, Kościanie, Gostyniu i we Wschowie dostępne są przez 24 godziny.

Plac manewrowy oraz stanowiska przyjazdowe i odjazdowe na dworcu w Górze dostępne są w godzinach 4.30 – 23.00.

 

3. Zasady korzystania z obiektów dworcowych przez Przewoźników.

Warunkiem korzystania z obiektów dworcowych przez Przewoźników jest zawarcie lub posiadanie stosownej umowy z Milla Spółdzielnią w Lesznie. Załącznikiem do ww. umowy jest aktualny rozkład jazdy Przewoźnika, według którego prowadzona jest komunikacja obejmująca zatrzymywanie na dworcach należących lub administrowanych przez Milla Spółdzielnię w Lesznie.

W szczególnych przypadkach z obiektów dworcowych, za zgodą Milla Spółdzielni w Lesznie, mogą korzystać przewoźnicy nie posiadający umowy, o której mowa powyżej.

Wszyscy przewoźnicy korzystający z obiektów dworcowych obowiązani są do stosowania zasad ruchu i parkowania w miejscach określonych przez Milla Spółdzielnię w Lesznie oraz wykonywania poleceń upoważnionych osób zatrudnionych w Milla Spółdzielni w Lesznie.

 

4. Zasady świadczenia usług na rzecz Przewoźników.

Milla Spółdzielnia w Lesznie  zamieszcza na swoich tablicach informacyjnych dane o komunikacji świadczonej przez Przewoźnika oraz informuje o podstawieniu autobusu na stanowisko odjazdowe, o jego odjeździe, a także o ewentualnych opóźnieniach i odwołaniu kursów, jeśli uprzednio otrzyma taką informację od Przewoźnika.

Milla Spółdzielnia w Lesznie  wyznacza Przewoźnikowi stanowisko odjazdowe i udostępnia je na 5 minut przed planowanym odjazdem autobusu.

Milla Spółdzielnia w Lesznie  udostępnia Przewoźnikowi możliwość bezpłatnego parkowania na terenie dworca autobusowego przez okres 30 minut, tj. czasu gwarantującego wykonanie czynności związanych z obsługą jego autobusu oraz kierowcy.

 

5. Zasady poruszania się po terenie dworców autobusowych:

a) ruch pieszy

Pieszy korzystający z obiektów dworcowych lub znajdujący się na terenie należącym, bądź administrowanym przez Milla Spółdzielnię w Lesznie  obowiązany jest do stosowania i przestrzegania zasad określonych w art. 11-14 Kodeksu Drogowego – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 poz. 1990).

Zabroniony jest wstęp na place manewrowe osobom nieupoważnionym.

 

b) ruch pojazdów

Kierujący pojazdem korzystający z obiektów dworcowych lub znajdujący się na terenie należącym, bądź administrowanym przez Milla Spółdzielnię w Lesznie  obowiązany jest do stosowania i przestrzegania zasad określonych w Kodeksie Drogowym – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 poz. 1990) ze szczególnym uwzględnieniem art. 17-19, art. 23 oraz art.26.

Kierującym pojazdem nieupoważnionym zabrania się wjazdu na place manewrowe, zatrzymywania się i postoju na stanowiskach odjazdowych i przyjazdowych.

Na terenie dworców autobusowych obowiązuje prędkość maksymalna 20 km/godz.

 

6. Korzystanie z miejsc postojowych na terenie dworców autobusowych.

Na terenie dworców autobusowych znajdują się wyznaczone miejsca postojowe przeznaczone dla autobusów oraz oznakowane miejsca postojowe przeznaczone dla samochodów osobowych należących do pracowników Milla Spółdzielni w Lesznie  oraz klientów korzystających z usług dworcowych. Pozostawienie pojazdu na terenie należącym, bądź administrowanym przez Milla Spółdzielnię w Lesznie  nie powoduje zawarcia umowy przechowania tego pojazdu lub powstania innego zobowiązania, które obligowałoby Milla Spółdzielnię w Lesznie  do ponoszenia odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku kradzieży, zniszczenia lub uszkodzenia pozostawionego pojazdu.

W miejscach wyznaczonych do postoju i parkowania pojazdów zabronione jest:

-        magazynowanie paliw, substancji łatwopalnych i pustych pojemników po nich,

-        tankowanie pojazdów,

-        mycie pojazdów, wymiana płynu chłodzącego, paliwa, oleju,

-        opróżnianie toalet,

-        pozostawianie nieczystości.

Korzystający z miejsc postojowych obowiązani są respektować polecenia upoważnionych osób zatrudnionych w Milla Spółdzielni w Lesznie  oraz służb mundurowych.

Zabrania się parkowania autobusów na stanowiskach przyjazdowych – autobus powinien odjechać ze stanowiska niezwłocznie po wysadzeniu pasażerów.

Zabrania się postoju i parkowania pojazdów w miejscach utrudniających ruch, prowadzenie ewentualnej akcji ratunkowej, bądź zagrażających bezpieczeństwu. Pojazdy zaparkowane w ww. sposób zostaną usunięte na koszt ich właściciela.

 

7. Postanowienia porządkowe.

Obiekty dworcowe przeznaczone są wyłącznie dla osób korzystających z jego usług. Poczekalnie, stanowiska odjazdowe i przyjazdowe są wyłącznie dla podróżnych. Osoby uciążliwe dla podróżnych mogą być usunięte z terenu dworca.

Na terenie obiektów dworcowych należących, bądź administrowanych przez Milla Spółdzielnię w Lesznie zabrania się:

-        żebrania,

-        używania otwartego ognia,

-        palenia papierosów oraz e-papierosów, spożywania alkoholu, wnoszenia, używania i handlu środkami odurzającymi,

-        karmienia zwierząt, pozostawiania zwierząt bez opieki, wprowadzania psów bez smyczy oraz kagańca za wyjątkiem psa przewodnika osoby niepełnosprawnej lub psów na służbie, wprowadzania innych niż psy zwierząt bez odpowiedniego dla nich pojemnika transportowego,

-        niszczenia, dewastacji, przywłaszczania sobie mienia Milla  Spółdzielni w Lesznie oraz elementów wyposażenia dworców,

-        zakłócania spokoju krzykiem lub innymi zachowaniami porządku publicznego oraz naruszania dóbr osobistych innych osób,

-        nocowania,

-        prowadzenia działalności akwizycyjnej,

-        poruszania się na deskorolce, wrotkach, rolkach, rowerze oraz innych jednośladach w tym spalinowych.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku Milla Spółdzielnia w Lesznie współpracuje z Policją i Strażą Miejską. Na osoby, które nie stosują się do obowiązujących zasad i przepisów nałożone będą kary przewidziane w Ustawie z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2019 r., poz. 821).

W przypadku zanieczyszczenia terenu dworca płynami eksploatacyjnymi, nieczystościami lub w inny sposób, należy je usunąć niezwłocznie we własnym zakresie lub zgłosić obsłudze dworca. Za czynności usunięcia zanieczyszczeń, uczestnik ruchu zostanie obciążony kosztami ich wykonania.

Milla Spółdzielnia w Lesznie  nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez nadzoru na terenie obiektów dworcowych należących, bądź administrowanych przez Milla Spółdzielnię w Lesznie.

 

III.  Przepisy ogólne dotyczące obsługi podróżnych.

 

Milla Spółdzielnia w Lesznie  zobowiązana jest zapewnić podróżnym odpowiednie warunki bezpieczeństwa i higieny oraz wygody i należytej obsługi zarówno w obiektach dworcowych, jak też podczas przewozu taborem autobusowym.

Przewóz uważa się za rozpoczęty z chwilą, gdy autobus, w którym znajduje się podróżny ruszy z miejsca odjazdu.

Milla Spółdzielnia w Lesznie  jest zwolniona z obowiązku przewozu, jeżeli:

-        zachodzą okoliczności uniemożliwiające przewóz, których przewoźnik nie mógł uniknąć, ani zapobiec ich skutkom,

-        klient nie zastosował się do przepisów przewozowych, postanowień zawartej umowy lub niniejszego regulaminu,

-        ze względu na rodzaj przewozu nie ma możliwości jego wykonania przy użyciu posiadanych środków transportowych,

-        w innych przypadkach przewidzianych w regulaminie.

Podczas wystąpienia trudnych warunków drogowych lub atmosferycznych Milla Spółdzielnia w Lesznie  dopuszcza możliwość opóźnienia w kursowaniu autobusów, mając na celu bezpieczeństwo pasażerów. W wyjątkowych okolicznościach, wywołanych siłą wyższą, mogą nastąpić także odwołania lub skrócenia niektórych kursów autobusowych. Z zastrzeżeniem zapisów niniejszego regulaminu Milla Spółdzielnia w Lesznie  ponosi wobec podróżnego odpowiedzialność za szkodę w razie przedwczesnego odjazdu autobusu oraz za szkodę powstałą wskutek opóźnionego przyjazdu lub odwołania, czy skrócenia kursu przewidzianego w rozkładzie jazdy. Przesłanką odpowiedzialności Milla Spółdzielni w Lesznie  jest zawarcie pomiędzy nią, a podróżnym ważnej umowy przewozu, dotyczącej niewykonanego lub nienależycie wykonanego kursu przez Milla Spółdzielnię w Lesznie. 

Za bagaże, zwierzęta przewożone pod nadzorem pasażera Milla Spółdzielnia w Lesznie ponosi odpowiedzialność jedynie wtedy, gdy szkoda powstała z jej winy. Milla Spółdzielnia w Lesznie  odpowiada za bagaże podróżnego umieszczone przez obsługę autobusu na czas przewozu w schowku bagażowym autobusu, ponosząc skutki ich utraty, ubytku, lub uszkodzenia. Odpowiedzialność za szkodę w rzeczach przewożonych przez podróżnego ograniczona jest do wartości tych rzeczy.

Milla Spółdzielnia w Lesznie  zwolniona jest z odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie lub ubytek w rzeczach podróżnego umieszczonych w schowku bagażowym autobusy, jeżeli utrata, uszkodzenie lub ubytek:

-        powstały z przyczyn występujących po stronie podróżnego,

-        powstały z właściwości rzeczy,

-        powstały wskutek siły wyższej.

Powstanie szkody, na którą podróżny został narażony podczas przewozu, powinno być zgłoszone niezwłocznie po jej ujawnieniu i wymaga pisemnego potwierdzenia przez obsługę autobusu. Zakres i wysokość odszkodowania należnego podróżnemu poszkodowanemu z winy Milla Spółdzielnia w Lesznie  ustala się na zasadach określonych przepisami ustawy Prawo przewozowe i Kodeksu cywilnego.

Podróżny odpowiada za zawinione przez siebie lub przez osobę pozostającą pod jego bezpośrednią opieką uszkodzenie, zanieczyszczenie autobusu i obowiązany jest zapłacić odszkodowanie z tego tytułu w wysokości rzeczywistych kosztów wyrządzonej szkody. Za ww. szkody solidarną odpowiedzialność wraz z podróżnym ponosi organizator przewozu grupowego, przewozu okazjonalnego lub zleceniodawca przewozu regularnego specjalnego.

Osoby poniżej 13 roku życia mogą korzystać z przewozu wyłącznie pod opieką osoby dorosłej, bądź za pisemną zgodą opiekuna prawnego, który tym samym ponosi pełną odpowiedzialność cywilną za działania osoby małoletniej. Milla Spółdzielnia w Lesznie  nie sprawuje opieki nad osobami małoletnimi, w tym podróżującymi bez opieki osoby dorosłej.

Skargi i reklamacje dotyczące usług realizowanych przez Milla Spółdzielnia w Lesznie  przyjmowane są przez Kierowników DA, Sekcję Organizacji Przewozów oraz sekretariat. Skargi i reklamacje złożone muszą zostać pisemnie w okresie do 30 dni od zaistnienia okoliczności, która jest przedmiotem skargi, reklamacji. Skargi i reklamacje rozpatrywane są niezwłocznie, nie później niż 30 dni od przyjęcia skargi lub reklamacji. Warunki składania i szczegółowy tryb załatwiania reklamacji regulują przepisy Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24.02.2006 r. (Dz.U. z 2006 r. Nr 38, poz. 266).

Tryb wzajemnego dochodzenia roszczeń przez Milla Spółdzielnię w Lesznie  i usługobiorcę w postępowaniu sądowym (po wyczerpaniu drogi reklamacji), określają przepisy art. 75 ustawy Prawo przewozowe.

 

IV.  Przepisy dotyczące przewozu osób w komunikacji regularnej.

 

Przewoźnik osób w przewozach regularnych jest zobowiązany do przewozu osób i rzeczy w zakresie wynikającym z podanego do publicznej wiadomości rozkładu jazdy autobusów oraz w zakresie powszechnie obowiązujących przepisów prawa i niniejszego regulaminu.

Milla Spółdzielnia w Lesznie ogłasza:

-        na wszystkich przystankach oraz dworcach autobusowych na terenie swojego administrowania - rozkłady jazdy autobusów komunikacji regularnej,

-        na dworcach autobusowych - informacje o cenach i warunkach sprzedaży biletów, godzinach otwarcia kas biletowych oraz wyciąg ważniejszych przepisów przewozowych i porządkowych.

Telefoniczna informacja o rozkładzie jazdy autobusów Milla Spółdzielni w Lesznie  udzielana jest pod numerem 703 20 32 95. Milla Spółdzielnia w Lesznie  na dworcach autobusowych zapewnia podróżnym za pomocą urządzeń nagłaśniających bieżącą informację o odjazdach autobusów, a w razie zakłóceń w regularności ruchu podaje komunikaty o ich przyczynie i przewidywanym czasie trwania.

Umowę przewozu zawiera się przez nabycie biletu na przejazd przed rozpoczęciem podróży.

Sposób ustalania i wysokość opłat za przewóz osób i bagaży określa stosowany przez Milla Spółdzielnię w Lesznie  cennik. Zakres i warunki realizacji uprawnień do przejazdów ulgowych i bezpłatnych określa Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2018 r., poz. 295).

Milla Spółdzielnia w Lesznie  może ustalić, że z pewnych kursów autobusowych mogą korzystać w pierwszej kolejności określeni podróżni, np. posiadacze biletów miesięcznych, ogólnodostępnych i szkolnych. Ograniczenie powszechności dostępu do niektórych kursów w komunikacji regularnej podaje się w rozkładzie jazdy oraz na dworcowych i przystankowych tablicach z godzinami odjazdów autobusów.

Podróżny obowiązany jest posiadać ważny bilet lub dokument uprawniający do przejazdu bezpłatnego i okazywać go na żądanie obsługi autobusu i organów kontroli. Bilet stanowi dowód zawarcia umowy przewozu i nabycia uprawnienia do określonego w nim przejazdu. Milla Spółdzielnia w Lesznie obowiązana jest do świadczenia przewozu zgodnie z treścią biletu, który wydała na rzecz jego nabywcy. W bilecie na przejazd określa się wysokość należności oraz dane niezbędne do ustalenia zakresu uprawnień podróżnego, a w bilecie imiennym uprawniającym do przejazdów wielokrotnych także tożsamość jego posiadacza.

Bilet wolno odstąpić innej osobie tylko wtedy, gdy nie jest imienny, a przejazd nie został rozpoczęty.

Bilet uprawnia do przejazdu określonym kursem autobusowym i nie daje prawa do przerwy w podróży na przystankach pośrednich na trasie przewozu. Przy przejazdach z przesiadaniem podróżny winien nabyć na każdy kurs oddzielny bilet.

Milla Spółdzielnia w Lesznie  dopuszcza przejazd posiadaczy biletów miesięcznych ogólnodostępnych i szkolnych na trasie określonej w bilecie innym kursem, niż określony na bilecie w miarę wolnych miejsc w autobusie. Bilety miesięczne bez wyznaczonych godzin przejazdu uprawniają ich posiadaczy do pierwszeństwa przy zajmowaniu wolnych miejsc w autobusie tylko przed osobami nie posiadającymi żadnego dokumentu uprawniającego do przejazdu. W razie utraty biletu podróżny traci prawo do dalszego przejazdu i winien wykupić bilet ponownie. Milla Spółdzielnia w Lesznie nie wydaje wtórników utraconych biletów uprawniających do przejazdów jednorazowych. Wtórnik utraconego biletu miesięcznego imiennego wydawany jest w Sekcji Organizacji Przewozów.

Pasażer korzystający z przejazdów wielokrotnych (bilet miesięczny) w Milla Spółdzielni w Lesznie  ma obowiązek wykupić kartę elektroniczną tzw. EM-kartę. EM-karta bez biletu papierowego jest nieważna.

Bilet na przejazd wykupić należy przed rozpoczęciem przewozu w kasie biletowej na dworcu autobusowym (bilety miesięczne) lub u kierowcy autobusu (wyłącznie bilety na przejazd jednorazowy). Sprzedaży biletów dokonuje się zasadniczo według kolejności zgłaszania się podróżnych. Jednakże inwalidzi o widocznym kalectwie, kobiety w zaawansowanej ciąży, osoby z małymi dziećmi na ręku oraz inne osoby uprawnione na mocy odrębnych przepisów, mogą nabyć bilet poza kolejnością.

Podróżny powinien stawić się na stanowisko odjazdowe autobusu, na co najmniej 5 minut przed planowanym odjazdem autobusu. Kierowca autobusu ma prawo do odmowy zabrania pasażera, jeśli w autobusie zabraknie wolnych miejsc. W takiej sytuacji pasażerowi przysługuje prawo zwrotu wykupionego biletu i odzyskania uiszczonej za bilet ceny. Kierowca jest zobowiązany umieścić za szybą czołową pojazdu tablicę informującą o braku wolnych miejsc dla podróżnych oczekujących na przystankach.

Płacąc za przejazd podróżny zobowiązany jest żądać wydania biletu oraz sprawdzić, czy jest on właściwy.

Podróżny, który posiada bilet na przejazd ma prawo:

-        przejazdu w zakresie, na jaki opiewa bilet i w określonym autobusie,

-        przewiezienia ze sobą bezpłatnie: jednego dziecka w wieku do 4 lat, jeżeli nie żąda dla niego osobnego miejsca, rzeczy zaliczanych do bagażu podręcznego, składanego wózka inwalidzkiego, jeśli jest inwalidą poruszającym się przy jego pomocy,

-        przewiezienia za opłatą przewidzianą w cenniku Milla Spółdzielni w Lesznie  , rzeczy umieszczonych w schowku bagażowym autobusu.

Podróżny obowiązany jest zachować bilet na przejazd i na przewóz bagażu do czasu zakończenia podróży oraz dbać o to, aby wsiąść do właściwego autobusu i wysiąść z niego na właściwym przystanku.

Miejsce zatrzymywania się autobusów w przewozach regularnych wskazują oznaczone odpowiednimi znakami przystanki autobusowe. Milla Spółdzielnia w Lesznie  podaje w rozkładzie jazdy nazwy przystanków autobusowych, ze wskazaniem zatrzymujących się na nich autobusów.

Do obowiązków kierowcy należy zatrzymanie autobusu na przystankach przewidzianych w rozkładzie jazdy. Kierowca obowiązany jest wstrzymać odjazd autobusu ruszającego z przystanku w celu zabrania podróżnego sygnalizującego zamiar przejazdu autobusem. Podróżni mogą wsiadać i wysiadać z autobusu tylko na przystankach umieszczonych w rozkładzie jazdy.

Autobus, w którym nie ma urządzeń sanitarnych, kierowca powinien zatrzymać na prośbę podróżnego w najbliższym odpowiednim miejscu. W przypadku poważnej niedyspozycji lub nagłej choroby podróżnego kierowca ma obowiązek powiadomić pogotowie ratunkowe (tel. 999 lub 112) oraz wykonać uzyskane od służb medycznych instrukcje.

Przy wsiadaniu do autobusu i wysiadaniu z niego, oraz podczas przewozu, podróżny ma obowiązek stosować się do wskazówek kierowcy, który odpowiada za zapewnienie właściwych i bezpiecznych warunków przewozu osób i bagaży.

Miejsca w autobusach nie są numerowane. O miejscu zajętym w autobusie decyduje kolejność wsiadania. Podróżny może zająć w autobusie jedno miejsce dla siebie.

W czasie jazdy podróżny powinien zachować rozwagę i ostrożność, a w szczególności nie powinien otwierać drzwi i okien bez zgody kierowcy, wyrzucać przez nie jakichkolwiek przedmiotów oraz wskakiwać i wyskakiwać z autobusu będącego w ruchu. Podróżnemu nie wolno zachowywać się w autobusie w sposób utrudniający pracę kierowcy i uciążliwy dla innych podróżnych.

We wszystkich autobusach komunikacji publicznej obowiązuje ustawowy zakaz palenia tytoniu przez podróżnych i obsługę. W autobusach należących do Milla Spółdzielni w Lesznie  obowiązuje ponadto zakaz palenia e-papierosów, spożywania napojów alkoholowych oraz przyjmowania środków odurzających.

Milla Spółdzielnia w Lesznie  nie dopuszcza do przewozu i ma prawo - korzystając w razie potrzeby z pomocy organów porządkowych - usunąć z autobusu osoby:

-        odmawiające uiszczenia należności za przejazd autobusem,

-        nie przestrzegające, pomimo upomnienia, obowiązujących przepisów i nie podporządkowujące się wskazówkom personelu,

-        nietrzeźwe, zakłócające spokój i wywołujące swym zachowaniem zgorszenie publiczne,

-        znajdujące się w stanie, który z różnych względów może być uciążliwy lub niebezpieczny dla otoczenia,

-        mogące zabrudzić inne osoby oraz zanieczyścić wnętrze autobusu,

-        nie spełniające warunków granicznej odprawy celno-paszportowej w autobusach obsługujących regularną komunikację międzynarodową.

Za niewykorzystany bilet miesięczny Milla Spółdzielnia w Lesznie  zwraca stosowną kwotę należności na podstawie złożonego pisemnego wniosku wraz z dołączonym biletem papierowym oraz EM-kartą.

Bilety miesięczne całkowicie niewykorzystane należy zwrócić w terminie maksymalnie 3 dni po dacie ważności biletu, po uprzednim poświadczeniu jego niewykorzystania przez dyżurnego ruchu lub kasjera biletowego na dworcu autobusowym. Nie wymagają poświadczenia bilety, zwrócone w kasie Milla Spółdzielni w Lesznie  najpóźniej w przeddzień daty początku ważności biletu. Do obliczenia zwracanej należności za całkowicie niewykorzystane bilety miesięczne przyjmuje się zapłaconą należność za bilet miesięczny. Za częściowo niewykorzystany bilet miesięczny przewoźnik może dokonać zwrotu części należności za bilet, potrącając kwotę proporcjonalną do ilości dni od początkowej daty ważności biletu do dnia poprzedzającego dzień zwrotu biletu.

Od wartości zakupionego biletu Milla Spółdzielnia w Lesznie  potrąca dodatkowo 10% opłaty administracyjnej. Nie stosuje się potrącenia opłaty administracyjnej i zwraca podróżnemu całą należność zapłaconą za przejazd, jeżeli odstąpił on od umowy przewozu z przyczyn występujących po stronie Milla Spółdzielni w Lesznie  (np. przerwy w ruchu i utraty połączenia na skutek awarii autobusu, albo odwołania, bądź znacznego opóźnienia kursu przewidzianego w rozkładzie jazdy) i nie skorzystał z przewozu zastępczego.

Bilet poświadczony jako niewykorzystany uprawnia podróżnego wyłącznie do ubiegania się o zwrot  należności. Nie przedłuża się ważności tego biletu, a na przejazd w późniejszym terminie podróżny powinien wykupić nowy bilet.

Podróżny, u którego organ kontrolny ujawnił brak ważnego biletu na przejazd lub na przewóz bagażu podlegającego opłacie, a także podróżny nie mogący udokumentować uprawnień do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego obowiązany jest do uiszczenia należności przewozowych oraz zapłaty kary, której wysokość może wynieść maksymalnie 50-krotność ceny najtańszego biletu jednorazowego normalnego określonego w cenniku Milla Spółdzielni w Lesznie.

Na podróżnego nałożona zostanie kara finansowa również w przypadku stwierdzenia, że zabrał do autobusu rzeczy wyłączone z przewozu lub spowodował bez uzasadnionej przyczyny zatrzymanie, opóźnienie, albo zmianę trasy przejazdu autobusu. Należność przewozową za drogę, którą podróżny przebył bez biletu pobiera się według taryfy normalnej, nie uwzględniając ewentualnych uprawnień do ulgi. Jeżeli miejsca rozpoczęcia przejazdu nie można ustalić, należność tą oblicza się za całą drogę przebytą przez autobus. Podróżny, który podczas kontroli w autobusie odmawia uiszczenia należności za bilet obowiązany jest opuścić pojazd, co nie zwalnia podróżnego z obowiązku zapłaty należności za bilet w ciągu kolejnych 7 dni. Podróżny, który odmawia uiszczenia opłaty dodatkowej, może kontynuować podróż, jeżeli wylegitymuje się dokumentem tożsamości i podpisze zobowiązanie do zapłaty należnej kwoty w terminie 7 dni od daty przyjęcia wezwania. W przeciwnym razie organ kontrolny może na najbliższym przystanku usunąć podróżnego z autobusu. Należność nie uiszczona w terminie 7 dni podlega przymusowemu ściągnięciu wraz z kosztami dodatkowego postępowania.

Ujawnione u podróżnego bilety sfałszowane zatrzymuje się i przekazuje Policji wraz z odpowiednim wnioskiem. Osobę posługującą się takim biletem lub dokumentem traktuje się, jak jadącą bez ważnego biletu.

 

V.   Przepisy dotyczące przewozu bagażu w komunikacji regularnej

 

Bagaże, w zależności od ich rozmiarów, mogą być przewożone wewnątrz autobusu lub w oddzielnym schowku bagażowym. Wewnątrz autobusu mogą być przewożone łatwe do przenoszenia przedmioty, stanowiące bagaż podręczny, które spełniają jednocześnie następujące warunki:

-        nie tamują przejścia, nie przeszkadzają podróżnym i nie narażają ich na niewygodę lub niebezpieczeństwo,

-        nie wymagają dla ich rozmieszczenia więcej przestrzeni niż ta, którą podróżny ma do swojej dyspozycji (na kolanach, na półce, nad zajmowanym fotelem lub pod nim).

Za bagaże spełniające powyższe warunki nie pobiera się opłaty.

Bagaże nie spełniające ww. kryteriów przewozi się w schowku bagażowym. Waga pojedynczego bagażu przewożonego w schowku bagażowym nie może przekraczać 30 kg, a suma jego wymiarów zewnętrznych nie może przekraczać 165 cm (szerokość + wysokość + głębokość). Za każdą sztukę takiego bagażu pobiera się opłatę wg cennika Milla Spółdzielni w Lesznie. Na bagaże te wydaje się podróżnemu bilet bagażowy.

W autobusie nie wolno przewozić:

-        przedmiotów mogących wyrządzić szkodę podróżnym lub mieniu Milla Spółdzielni w Lesznie 
i utrudniających warunki odbywania podróży,

-        rzeczy, których przewóz jest zabroniony na podstawie odrębnych przepisów administracyjnych, celnych i sanitarno-porządkowych, w tym: materiałów cuchnących, łatwopalnych, wybuchowych, żrących, trujących, radioaktywnych i innych niebezpiecznych,

-        nabitej broni palnej (zakaz nie dotyczy osób, które są uprawnione do jej noszenia ze względu na pełnioną funkcję),

-        przedmiotów wzbudzających odrazę,

-        zwłok i szczątków zwłok ludzkich,

-        żywych zwierząt z wyjątkiem przewidzianych w pkt. VI.

W razie uzasadnionego podejrzenia, że bagaż podróżnego zawiera rzeczy, których przewozić nie wolno, Milla Spółdzielnia w Lesznie ma prawo sprawdzić w obecności podróżnego zawartość tego bagażu, a w razie potwierdzenia się podejrzeń - odmówić zabrania go do przewozu.

Po zakończonym przewozie obsługa autobusu wydaje podróżnym bagaże przewożone w schowku bagażowym za okazaniem biletu bagażowego.

 

Milla Spółdzielnia w Lesznie  może odmówić przyjęcia, jako przesyłki bagażowej rzeczy, które ze względu na ich stan lub właściwości mogą ulec w czasie przewozu uszkodzeniu lub zniszczeniu, jeżeli ich opakowanie jest niewystarczające lub jest go brak. Milla Spółdzielnia w Lesznie  może również odmówić przyjęcia przesyłki bagażowej, jeżeli jej załadowanie do autobusu mogłoby opóźnić jego odjazd.

 

VI.  Przepisy dotyczące przewozu zwierząt w komunikacji regularnej.

 

Podróżny może przewieźć w autobusie Milla Spółdzielni w Lesznie psa lub inne zwierzę pod następującymi warunkami:

-        pies musi być trzymany na smyczy oraz mieć nałożony kaganiec, a jego opiekun musi okazać przy wsiadaniu do autobusu ważne świadectwo szczepienia psa,

-        ptaki oraz małe zwierzęta pokojowe inne niż psy muszą być przewożone w klatce bądź innym przenośnym pojemniku przystosowanym do transportu zwierząt,

-        przewożone zwierzę nie może zajmować oddzielnego miejsca przeznaczonego dla innego pasażera,

-        przewożone zwierzę nie może być uciążliwe dla innych pasażerów z powodu hałasu, bądź nieprzyjemnej woni.

Za przewóz psa (bez względu na jego wielkość) pobiera się opłatę, jak za jedną sztukę bagażu. Za przewóz innych małych zwierząt pokojowych oraz ptaków nie pobiera się opłaty.

 

VII. Postanowienia końcowe.

 

W sprawach nie unormowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają postanowienia ustawy – Prawo przewozowe, z uwzględnieniem wydanych w jej wykonaniu aktów normatywnych oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

Sądem właściwym do rozstrzygania sporów powstałych przy stosowaniu regulaminu jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Milla Spółdzielni w Lesznie.

Niniejszy regulamin jest do wglądu w siedzibie Milla Spółdzielni w Lesznie, na wszystkich dworcach, których właścicielem, bądź administratorem jest Milla Spółdzielnia w Lesznie oraz na stronie www.milla.pl.

Wyciąg z niniejszego regulaminu dostępny jest we wszystkich autobusach należących do Milla Spółdzielni w Lesznie.

 

Regulamin obowiązuje od dnia 19.01.2022 r.