OGÓLNE WARUNKI WYNAJMU AUTOBUSÓW MILLA SPÓŁDZIELNI W LESZNIE

 1. Milla Spółdzielnia w Lesznie wynajmuje pojazdy do celów wycieczkowych (krajowych i zagranicznych) i innych tylko na podstawie złożonego na piśmie i przyjętego zamówienia.
 2. Zamawiający zobowiązany jest do:
  • określenia trasy przejazdu i podania harmonogramu wyjazdu (przy wynajmach wielodniowych),
  • wskazania imiennie osoby upoważnionej do wydawania kierowcy dyspozycji zgodnie z zamówieniem i warunkami
   wynajmu.
 3. Należność za najem pojazdu jest liczona: wg stawki kilometrowej, licząc rzeczywistą liczbę przebytych kilometrów; wg stawki godzinowej za każdą rozpoczętą godzinę najmu, jednak nie mniej niż za 1 godzinę; zgodnie z wcześniej uzgodnioną stawką ryczałtową.
 4. Jeżeli przeciętna liczba przejechanych kilometrów na 1 godzinę jest mniejsza niż 30 km, to należność za wynajem jest iloczynem czasu wynajmu i stawki godzinowej.
 5. W przypadku klientów korzystających z wynajmu autokaru po raz pierwszy oraz klientów indywidualnych, pobierana jest zaliczka w wysokości 100% przewidywanej wartości zamówienia.
 6. W przypadku przekroczenia czasu dysponowania pojazdem ustalonego w zamówieniu, Milla Spółdzielnia w Lesznie zastosuje dodatkowe opłaty.
 7. W przypadku rezygnacji z wynajmu autobusu w czasie krótszym niż 48 godz. przed planowanym wyjazdem, wynajmujący obciążony zostanie kosztami w wysokości 10 % przewidzianej wartości zlecenia. Jeśli wynajmujący wpłacił zaliczkę i odwołał autobus przed upływem 48 godz., Milla Spółdzielnia w Lesznie zwraca uiszczoną opłatę po potrąceniu kosztów administracyjnych w wysokości 100 zł.
 8. Czas pracy kierowcy nie może przekroczyć 13 godzin w ciągu doby, w tym czas prowadzenia pojazdu nie może przekroczyć 10 godzin. Czas kierowania pojazdem bez przerwy nie może przekraczać 4,5 godziny. Po przepracowanym dniu kierowcy należy się minimum 9 godzin nieprzerwanego odpoczynku.
 9. Zamawiający ma obowiązek zapewnienia noclegu i wyżywienia dla kierowcy przy wynajmie wielodniowym na swój koszt.
 10. Zamawiający pokrywa koszty parkingów.
 11. Osoby korzystające z najętego pojazdu zobowiązane są do przestrzegania przepisów porządkowych określonych w prawie przewozowym.
 12. W przypadku zniszczenia autobusu wynajmujący zostanie obciążony kosztami naprawy.
 13. Kierowcy nie wolno stawiać żądań, które byłyby sprzeczne z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności przepisami o bezpieczeństwie ruchu drogowego.
 14. Milla Spółdzielnia w Lesznie zastrzega sobie możliwość zmiany stawki w przypadku wzrostu ceny oleju napędowego powyżej 15% w stosunku do ceny obowiązującej na dzień składania zamówienia. Aktualne ceny paliw dostępne są na stronie internetowej http://www.lotos.pl/handlowy.
 15. Wszelkiego rodzaju spory zaistniałe między Milla Spółdzielnią w Lesznie a najemcą rozpatruje Sąd właściwy dla miejsca siedziby Milla Spółdzielni w Lesznie.