Program Operacyjny Inteligentny Rozwój.
Oś priorytetowa: 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach.
Działanie: 3. 4 Dotacje na kapitał obrotowy.

Tytuł projektu: Dotacja na kapitał obrotowy dla Milla Spółdzielni w Lesznie.

Opis projektu: projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zaresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

Planowane efekty projektu: utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa.

Wartość projektu ogółem: 294 609,54 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 294 609,54 PLN

Beneficjent: Milla Spółdzielnia w Lesznie